Nabízíme Vám
slušnost a srozumitelnost

STANOVY

Článek I. Úvodní ustanovení

Název hnutí: Zlínské hnutí nezávislých
Zkratka názvu hnutí: ZHN
Sídlo hnutí: Benešovo nábřeží 3686, 760 01 Zlín,
  Ing. arch. František Petr
Předmět činnosti: působení ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a hnutích ve zňení pozdějších předpisů.

Článek II. Programové cíle hnutí

Úvod
Situace v našem městě a politické události posledních měsíců nás utvrzují v přesvědčení, že vedle politických stran by mělo veřejně působit společenství nezávislých osobností a ovlivňovat záležitosti obecní i obecné. Nedůvěřujeme existujícím stranickým principům, ale nechceme být jen pasivními komentátory vývoje. Proto zakládáme politické hnutí, které sdružuje nezávislé osobnosti a nabízí volební alternativu občanům města Zlína.Toto společenství je založeno na jednoduché organizaci a principech důvěry, slušnosti a nezávislosti na stávajících politických stranách i zájmových skupinách. Společným jmenovatelem jeho záměru jsou následující východiska. Principy a cíle:

 • OTEVŘENOST
  Uzavřený stranický systém ve Zlíně neumožňuje zapojení širšího okruhu občanů do městské samosprávy. Chceme prosazovat principy občanské samosprávy a nabídnout nestraníkům účast na řízení města.
 • DIALOG A DOHODA
  Chceme sloužit městu a jeho občanům a nikoliv politickým stranám. Slušnou a rozumnou domluvu považujeme za možný prostředek k dosažení tohoto cíle. Neustálé neshody v zastupitelstvu města i na radnici jsou výsledkem zpolitizování i těch nejběžnějších problémů a prosazování skupinových zájmů namísto vážné práce s dlouhodobými cíli.
 • STABILIZOVANÝ TÝM
  Chceme kvalitní a stabilizovaný tým pracovníků radnice jako základ profesionální práce všech organizací řízených městem. Časté výměny vedoucích pracovníků zlínské radnice svědčí o nekoncepčnosti politiků a jejich malé snaze určit jasná pravidla rozvoje města, strategie práce úředníků a jejich motivace k službě veřejnosti.
 • KONKRÉTNÍ PROGRAM
  Volební prohlášení stran byla vesměs obecná a nikdo neodpovídá za uskutečnění přijatých programových cílů. Proto chceme formulovat konkrétní volební program a o jeho naplňování podávat pravidelnou zprávu občanům města. Politické hnutí nezávislých je pro nás cestou k zapojení nestranných a nestranických osobností do samosprávy města, cestou k rozhodování podle svědomí a rozumu, cestou prosazení dohody mezi slušnými lidmi. Cílem této cesty je prosperující, čistý a bezpečný Zlín.

Článek III. Členství

Členem hnutí se může stát každý občan, který se přihlásí k programu hnutí, je starší 18 let a respektuje stanovy. Členství vzniká jednomyslným potvrzením v představenstvu. Členové hnutí nesmí být organizováni v žádné jiné politické straně nebo politickém hnutí.
Členství zaniká oznámením člena o vystoupení z hnutí, úmrtím, vstupem do jiné politické strany nebo politického hnutí, ztrátou způsobilosti k právním úkonům.
Na návrh dozorčí rady může být také členství ukončeno představenstvem hnutí.
Členové mají právo účastnit se jednání členské schůze, volit, být voleni, vznášet podněty a připomínky, pracovat v odborných komisích, ovlivňovat práci hnutí. Jsou povinni plnit převzaté úkoly a nést za ně odpovědnost. Hnutí vytváří dle potřeby odborné komise. Členy odborných komisí mohou být i nečlenové hnutí.

Článek IV. Orgány hnutí

Nejvyšším orgánem hnutí je členská schůze. Tvoří ji všichni členové hnutí. Schází se podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Je usnášeníschopná, sejde-li se ve stanovenou hodinu nadpoloviční většina členů. Závěry jsou platné, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných. Nesejde-li se do půl hodiny po zahájení nadpoloviční většina, je členská schůzeusnášeníschopná při jakémkoliv počtu přítomných, ale v tomto případě jsou závěry platné, vysloví-li se pro ně dvoutřetinová většina přítomných. Členská schůzemůže být svolána i mimořádně, pokud o to požádá nejméně dvacet pět procent členů s udáním důvodu jednání. Členská schůzese svolává nejméně deset dnů předem. Členská schůzevolí pětičlenné představenstvo hnutí. Představenstvo svolává členskou schůzi z vlastního rozhodnutí. Členskáschůze schvaluje stanovy hnutí a schvaluje programové cíle hnutí, jakož i jejich změny.Členskáschůze schvaluje a projednává zprávy dozorčí rady o hospodaření i dodržování stanov. Členskáschůzevolí členy orgánů hnutí, tj., představenstvo, dozorčí radu,předsedu a místopředsedu hnutí z řad představenstva.

Článek V. Představenstvo a dozorčí rada

Statutárním orgánem hnutí je pětičlenné představenstvo. Jménem tohoto statutárního orgánu jednají předseda a místopředseda, z nichž každý má samostatné podpisové právo a jedná samostatně. Představenstvo se schází dle potřeby, nejméně však jednou za měsíc. Řídí se závěry členské schůze a vytváří podmínky pro jejich plnění, které průběžně sleduje.Představenstvo je voleno tajně na členské schůzi, funkční období ječtyřleté. Při jednání představenstva rozhoduje nadpoloviční většina přítomných. K rozhodování je třeba přítomnosti nejméně tří členů představenstva. Hnutí má tříčlennou dozorčí radu, která plní i úkoly revizní, rozhodčí a smírčí. Členové této dozorčí rady nesmějí být členy představenstva. Dozorčí rada dbá zejména na dodržování stanov a plnění závěrů z valné hromady. Kromě toho kontroluje finanční hospodaření, řeší připomínky členů a rozhoduje o sporech v hnutí. Dozorčí rada je volena tajně na členské schůzi, funkční období ječtyřleté. Při jednání dozorčí rady rozhoduje nadpoloviční většina přítomných. K rozhodování je třeba přítomnosti nejméně dvou členů dozorčí rady.

Článek VI. Zásady hospodaření

Zdroje financování hnutí tvoří příjmy podle zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších změn. Finanční prostředky podle předchozí věty jsou příjmem rozpočtu hnutí podle pravidelrozdělení, která stanoví členská schůze. Hnutí může nabývat majetek a hospodařit s ním podle vlastního uvážení. Vyúčtování rozpočtu je schvalováno členskou schůzí.Rozpočet nesmí být ztrátový.

Článek VII. Zánik hnutí

Hnutí může zaniknout pouze způsobem, určeným zákonem č. 424/1991 Sb., v platném znění. O zrušení hnutí z vlastního rozhodnutí rozhoduje členská schůze, která zároveň rozhodne o způsobu naložení s případným majetkovým zůstatkem, nepřechází-li veškerý majetek a závazky hnutí na právního nástupce.

Článek VIII.

Stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem registrace hnutí na MVČR. Ve Zlíně, dne 29. 5. 2012

2010 Copyright © Zlínské hnutí nezávislých